s.

hue and cry, hoot, hooting, whoop;
յայ յու առնել, վաշ եւ յայ կարդալ, հայ հուչ առնել, to hoot, to whoop, to ridicule, to scoff;
to treat roughly, to molest, to importune.

ՅԱ՛Յ ԿԱՐԴԱԼ կամ ԱՌՆԵԼ. ἑπιτωθάζω irrideo, effuse cachinnor ἑγκαλέω , συντρίβω accuso, contero. Հեգնական կամ անհաստատ բանիւ այպն առնել, ծաղրել, եւ աշխատ առնել. պարտաւոր առնել. եա՛, հա՛, հա՛յ հա՛յ, եո՛ւհա ըսելով՝ ծաղր ընել, չարչըրկել.

Ոտնհար լինել, եւ վա՛շ եւ յա՛յ կարդալ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 23։)

Եթէ տալ չկամիցիս, ընդէ՞ր պատուհասիցես, եւ յա՛յ յո՛ւ, եւ հա՛յ հո՛ւչ զտառապեալ ոգին եւ զվարանեալն առնիցես. (անդ. 10։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակն յայտնի

Այլ յայլմէ

Անյայտ, ից

Անյայտագոյն

Անյայտեմ, եցի

Անյայտիմ, եցայ

Անյայտնութիւն, ութեան

Անյայտութիւն, ութեան

Աստուածայայտնութիւն, ութեան

Արտայայտ

Արտայայտեմ, եցի

Բացայայտ, ից

Բացայայտակի

Բացայայտապէս

Բացայայտեմ, եցի

Բացայայտիչ

Բացայայտութիւն, ութեան

Ինքնյայանապէս

Յայգման

Յայգորեմ, եցի

Voir tout