vn.

cf. Յամառիմ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես յամառանամ
դու յամառանաս
նա յամառանայ
մեք յամառանամք
դուք յամառանայք
նոքա յամառանան
Imparfait
ես յամառանայի
դու յամառանայիր
նա յամառանայր
մեք յամառանայաք
դուք յամառանայիք
նոքա յամառանային
Aoriste
ես յամառացայ
դու յամառացար
նա յամառացաւ
մեք յամառացաք
դուք յամառացայք
նոքա յամառացան
Subjonctif
Présent
ես յամառանայցեմ
դու յամառանայցես
նա յամառանայցէ
մեք յամառանայցեմք
դուք յամառանայցէք
նոքա յամառանայցեն
Aoriste
ես յամառացայց
դու յամառասցիս
նա յամառասցի
մեք յամառասցուք
դուք յամառասջիք
նոքա յամառասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ յամառանար
դուք մի՛ յամառանայք
Impératif
դու յամառացի՛ր
դուք յամառացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու յամառասջի՛ր
դուք յամառասջի՛ք