s.

goodwill, eagerness, willingness.

s.

Յօժարութիւն մտաց. ինքնայօժար կամք.

Ոչ յափշտակութեամբ զտիրելն առեալ, այլ մտայօժարութեամբ (տուողին). յն. առեալ յինքնայօժարէն. (Կոչ. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մտայօժարութիւն մտայօժարութիւնք
accusatif մտայօժարութիւն մտայօժարութիւնս
génitif մտայօժարութեան մտայօժարութեանց
locatif մտայօժարութեան մտայօժարութիւնս
datif մտայօժարութեան մտայօժարութեանց
ablatif մտայօժարութենէ մտայօժարութեանց
instrumental մտայօժարութեամբ մտայօժարութեամբք