bot. s.

meum, meum Athamaticum, spignel, foeniculum alpinum perenne.

adj.

Անպէտ բառ, փոխանակ ասելոյ, Մի, միոյ (կամ միոյր), միում. εἶς, μία, ἔν unus, -a, -um.

Զանազանեալ է միակն (այսինքն միութիւնն) ի միոջէ. ցոյց է միակն, եւ նմանութիւն միակին՝ մու. ցոյց է միակն, եւ նմանութիւն միակին՝ մու. (Փիլ. լին. ՟Դ. 110։)

Թուական էր, որ զթիւ նշանակէ. ո՛րգոն, մու, երկուք, երեք. (Թր. քեր.։)

Մու բացասութիւն ըստ միոյ ստորասութեան, մու բացասութիւն մում ստորասութեան հակակայէ։ Մու զմիոջէ նշանակել։ Մու մոյր երկուք մոյր։ Առարկութիւն՝ հակասութեան մոյր՝ է մասն. (Պերիարմ.։)

Ոչ է կարելի զմուդ յատուկ իւրովին մասամբք՝ յոլովն սպանանել մահու։ Որով մուս՝ հրճուելի բոլորագոյն նմանութեամբ գեղեցկանալ, եւ այլն. (Պիտ.։)

Տ. ՄՈՅՐ

Տ. ԵԶ ԱՌ ՄՈՒ. cf. եզ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազատտատոհմութիւն, ութեան

Ազնուատոհմութիւն, ութեան

Ականջամուտ, մտի, ից

Աղմուկ, մկի, աւ, աց

Աղջամուղջ, մղջաւ

Ամառնամուտ

Ամուլ, մլոյ, ոց

Ամուսին, սնի, սնոյ, աց

Ամուսնական

Ամուսնանամ, ացայ

Ամուսնասէր

Ամուսնացեալ

Ամուսնացուցանեմ, ուցի

Ամուսնաւոր, ի, աց

Ամուսնաւորեմ, եցի

Ամուսնաւորութիւն, ութեան

Ամուսնութիւն, ութեան

Ամուր

Ամուրի, րւոյ, րեաց

Ամսամուտ, մտի, ից

Voir tout