cf. ՄԻԱԿԱՆԻ եւ ՄԻԱԿՆԻ.

Կիկղոփ այր էր անճոռնի եւ յաղթ, եւ միակն (կամ մի ակն) էր ի ճակատն. (Պիտառ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Միակնի, կնոջ

Միակնութիւն, ութեան

Voir tout