cf. ՄԻԱՅՆԱԿԵՑՈՒԹԻՒՆ.

Սա սիրեաց զմիակեցութեան վարս (միձ. միայնակեցութեան) (Խոր. ՟Գ. 47։)

Գործ միակեցութեան դժուարին է. (Հ. դեկտ. ՟Ե.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif միակեցութիւն միակեցութիւնք
accusatif միակեցութիւն միակեցութիւնս
génitif միակեցութեան միակեցութեանց
locatif միակեցութեան միակեցութիւնս
datif միակեցութեան միակեցութեանց
ablatif միակեցութենէ միակեցութեանց
instrumental միակեցութեամբ միակեցութեամբք