adj.

disturbing a community, turbulent, seditious.

adj.

Ամբոխիչ միաբանութեան կամ միաբանից.

Միաբանամբոխք, կապակռիւք, խաղաղամբոխք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)