s.

worm, wood-fretter;
maggot;
rottenness, putridity, corruption.

s.

ՄԵՑ կամ ՄԷՑ. σῆψις, σηπιδώνσής . ցեց). putredo, putrefactio. Փտութիւն. նեխութիւն. եբր. ցեց. ուտիճ. (կա՛յ եւ յն. մի՛քսա. լտ. մուքուս. աղտ ընչաց. եւ լորձունք ժժմակաց)

Ի ներքոյ մէցս տարածեսցեն. (Ես. ՟Ժ՟Դ. 11։)

Զոր ուտիցէ ուտիճ. սիմաքոս՝ մեց, թէոդիտոն՝ ցեց. (Ոսկ. ես.։) (թուի լինել ի յն. առաջինն՝ σῆψις , երկրորդն՝ σής ) .

Ցեցք եւ մէցք (յն. մի բառ) եւ կորուստ յինքեանս ընկալան զմարմինն. (Կոչ. ՟Ժ՟Զ։)

Ցեցք եւ մեցք շարաւոյ ժայթքեալ որդանցն. (Բենիկ.։)

Եւ են ինչ, զորս եւ մէց նեխութեան (յն. մի բառ) շնչացոյց զճըճիս. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Արդ ի դժոխս իջցես ի խոր, քեզ անկողին մեցք եւ ցեցեր. (Շ. եդես.։)

Մեղն՝ գիջութեան անուն է, զդալար մսոյ եւ այլոց զնեխիլն՝ զտրորիլն եւ յորդն դառնալն նշանակէ. (Գէ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անզգամեցուցանեմ, ուցի

Բազմեցուցանեմ, ուցի

Դիմեցումն, ման

Դիմեցուցանեմ, ուցի

Ընկղմեցուցանեմ, ուցի

Թառամեցուցանեմ, ուցի

Թարշամեցուցանեմ, ուցի

Կամեցող

Կամեցողութիւն, ութեան

Կամեցուցանեմ, ուցի

Կարկամեցուցանեմ, ուցի

Հաշմեցուցանեմ, ուցի

Ճեմեցուցանեմ, ուցի

Մեցամէս

Մեցոտ

Մեցոտիմ, եցայ

Յամեցուցանեմ, ուցի

Տորոմեցուցանեմ, ուցի

Տրտմեցուցանեմ, ուցի

Voir tout