ՄԵՍԽՈՒՐ կամ ՄԵՍԻԿԱ, ըստ վրաց. որ այսպէս մեկնի ի Քեր. երզն.

Զգործ մատին ոստայնանկութեան, զոր այժմ առ մերս գործի, եւ մեսխուր անուանեմք զնա ըստ վրաց, իսկ նոքա մեսիկա։