s.

expiation.

s.

Քաւութիւն մեղաց.

Եւ ապա կարգեաց զտօն մեղսաքաւութեանն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մեղսաքաւութիւն մեղսաքաւութիւնք
accusatif մեղսաքաւութիւն մեղսաքաւութիւնս
génitif մեղսաքաւութեան մեղսաքաւութեանց
locatif մեղսաքաւութեան մեղսաքաւութիւնս
datif մեղսաքաւութեան մեղսաքաւութեանց
ablatif մեղսաքաւութենէ մեղսաքաւութեանց
instrumental մեղսաքաւութեամբ մեղսաքաւութեամբք