s.

adulation, flattery.

s.

ἁνδραπόδισις, ἁνδραποδισμός plagium. Գործ մարդելուզաց. հրապուրանօք որսալն, կամ հանելն զծառայ ի տանէ տեառն իւրոյ.

Անտի են մարդելուզութիւնք, եւ կնահանութիւնք. (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif մարդելուզութիւն մարդելուզութիւնք
accusatif մարդելուզութիւն մարդելուզութիւնս
génitif մարդելուզութեան մարդելուզութեանց
locatif մարդելուզութեան մարդելուզութիւնս
datif մարդելուզութեան մարդելուզութեանց
ablatif մարդելուզութենէ մարդելուզութեանց
instrumental մարդելուզութեամբ մարդելուզութեամբք