s.

sun-set, west;
ի —ն մտանել, դառնալ, to go down, to set;
մառ — գինւոյ, pearly nap upon wine.

Other definitions containing this entry

Ամարային, այնոյ, ոց

cf. Ամառնային.


Խառնամառնեալ

cf. Խառնամառն.


Մառ

cf. Մառն.


Մառանապետ

cf. Մառնպան.


Յեղյեղակք, կաց

solstice, tropics;
— ամառնային, summer solstice.


Voir tout

cf. ՄԱՌ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամառն, արան, րունք

Ամառնամուտ

Ամառնային, այնոյ, ոց

Դիմառնութիւն, ութեան

Զուգամառնային

Խառնամառն

Խառնամառնեալ

Հաւասարամառն

Մառնպան

Voir tout