s.

the twentieth letter of the alphabet, and the fifteenth of the consonants;
two hundred, two hundredth.

Տառ բաղաձայն՝ լերկ, ի կարգէ կիսաձայնից, եւ նայից, անուանեալ Մեն, ըստ այլոց՝ մէմ, միմ, մի, էմմէ, եւ այլն։

Մ. Լծորդ է երբեմն ընդ ն. զոր օրինակ՝ ամբիծ, իբր անբիծ. ըմբերանել՝ իբր ընբերանել. բամբասել կամ բանբասել։ Եւս առաւել՝ բաղադրական մասնիկդ համ, փոխի ստէպ ի հան. զի Հանդէս՝ է իբր համայն տեսիլ. հանգոյն՝ իբր համգոյն. հանուր՝ իբր համուր, համօրէն. հանգանակ, իբր համագայութիւն կամ համարկութիւն. եւ այլն։

Մ. Ունի ազգակցութիւն եւ ընդ այլ տառս, իբր ի զարդ կամ թարմատար եդեալ. որպէս է տեսանել ի բառսդ՝ հաշել, մաշել. հալել, մալել. հաստ, մաստ. ոյն, մոյն. հոյք, մուզ. վարժել, մարզել. աղօթել, մաղթել. աղխամաղխ. եւ այլն։

Իսկ իբր թուանշան Մ. ՟մ. է Երկերիւր։

Ըստ խորհրդոյ տառիս խրատք գրին.

Մենն՝ մերժել ի բաց ասէ ի քէն, զախտս մեղաց որ ի չարէն։ Մենն՝ մատուացնէ քեզ օրինակ, զորս ի մանկանց՝ բարեաց ունակ. (Շ. այբուբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աբեսողոմ, մայ

Աբիմելէք, քայ

Աբրահամ, մու, աւ

Ագահամիտ

Ագահանամ, ացայ

Ագահեմ, եցի

Ագամեմնոն, նիւ

Ագանիմ, ագայ, ագիր, ագուցեալ

Ագարականամ

*Ագոմէջ

Ագուցանեմ, ուցի

Ադամ, մայ

Ադամաթզենի, նւոյ, նեաց

Ադամաթուզ, թզոյ, ոց

Ադամանդ, ի

Ադամանդական

Ադամանդեայ, դէի, դեայց

Ազազանամ, ացայ

Ազազեմ, եցի

Ազազիմ, եցայ

Voir tout