s.

ՃՇԴԱՐ կամ ՃՇԴԱՐԻ ՃՇԴԱՐԵՆԻ. cf. ՆՇԴԱՐԻ.

Ճշդարն ծառ է մեծ, որ տունկ որթն ի վերայ ելանէ. եւ կամ ծառ՝ որ խոյս տայ ի նմանէ որթն, եւ փախչի. (Լծ. փիլ.։)

Արմատացեալ ծառ մի ճշդարենի. (Ճ. ՟Ա.։)

Ծառ մի ճշդենի (փոխանակ գրելոյ՝ ճշդարենի) էր ի մէջ քաղաքին պռուսայ։ Կամեցաւ անցանել ընդ ճշդարենի ծառն. (Հ=Յ. յունիս. ՟Ժ՟Գ.։)