va.

to enflame, to make a furnace of.

ն.

ՀՆՈՑԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. Նման հնոցի առնել. բորբոքել. լուցանել.

Եւ զյարակէզն հնոցացուցանելով զհուր. (Անյաղթ բարձր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես հնոցացուցանեմ
դու հնոցացուցանես
նա հնոցացուցանէ
մեք հնոցացուցանեմք
դուք հնոցացուցանէք
նոքա հնոցացուցանեն
Imparfait
ես հնոցացուցանեի
դու հնոցացուցանեիր
նա հնոցացուցանէր
մեք հնոցացուցանեաք
դուք հնոցացուցանեիք
նոքա հնոցացուցանեին
Aoriste
ես հնոցացուցի
դու հնոցացուցեր
նա հնոցացոյց
մեք հնոցացուցաք
դուք հնոցացուցէք
նոքա հնոցացուցին
Subjonctif
Présent
ես հնոցացուցանիցեմ
դու հնոցացուցանիցես
նա հնոցացուցանիցէ
մեք հնոցացուցանիցեմք
դուք հնոցացուցանիցէք
նոքա հնոցացուցանիցեն
Aoriste
ես հնոցացուցից
դու հնոցացուսցես
նա հնոցացուսցէ
մեք հնոցացուսցուք
դուք հնոցացուսցջիք
նոքա հնոցացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ հնոցացուցաներ
դուք մի՛ հնոցացուցանէք
Impératif
դու հնոցացո՛
դուք հնոցացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու հնոցացուցանիջիր
դուք հնոցացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու հնոցացուսջի՛ր
դուք հնոցացուսջի՛ք