adj.

tottering, vacillating or walking slowly or feebly like a sick person.

adj.

Որպէս զհիւանդ քայլօղ. տկար ի քայլափոխս.

Հիւանդաքայլ ոտիւք (ծերք) ... ՟Գ. (Մակ. ՟Դ. 5։)