ն.

Զարդարեալ ի հիմանց. փառաւոր առնել զհիմն.

Որովք հիմնազարդեալ պայծառացոյց։ Խորան սուրբ աստուածազարդ խարսխիւ հիմնազարդեալ. (Անան. եկեղ։)