s.

riding;
horsemanship, equitation;
հանդերձ հեծելութեան, riding habit;
կրկէս հեծելութեան, manege;
raceground, course;
hippodrome;
մարզիչ եւ մարզարան հեծելութեան, riding-master, riding-school.

s.

ἰππασία equitatio. Հեծանելն յերիվար. ձիավարելն, երթ ի պատերազմ ձիաւորեալ. շահատակութիւն.

Հեծելութիւն քո փրկութիւն է. (Ամբ. ՟Գ. 8։)

Հեծելութամբդ քո փրկեցեր զտիեզերս. այսինքն բազմելով ի խաչ. (Շար. ստէպ։)

Զվաղաբարբառ երգոց նոցին կատարումն յիսուս՝ հեծելութեամբ ի քեզ կրեցեր. (Նար. խչ.։)

Հեծելութեան վարդապետք, եւ աղեղանցն եւ նիզակաց. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif հեծելութիւն հեծելութիւնք
accusatif հեծելութիւն հեծելութիւնս
génitif հեծելութեան հեծելութեանց
locatif հեծելութեան հեծելութիւնս
datif հեծելութեան հեծելութեանց
ablatif հեծելութենէ հեծելութեանց
instrumental հեծելութեամբ հեծելութեամբք