s.

cavalry, horse-soldiers, horse;
horseman.

s.

ἴππος, ἰππεύς equtatus, equites. Դաս զօրականի հեծեալ. զօրք հեծելոց. հեծելագունդ. այրուձի. հեծեալք. սպայք.

Եւ էր հեծելազօրն կարի յոյժ։ Եհան զամենայն զհեծելազօրն։ Զհեծելազօրս աղեղնաւորս։ Հեծելազօրքն վառեալք.եւ այլն։

Բազումք ի սինկղիտոսաց եւ ի հեծելազօրաց. իմա՛, յասպետաց. (Եւս. քր. ՟Բ։)

adj.

Կամ ա.

Հեծելազօր գնդաւն։ Զամենայն զօրսն հեծելազօր. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 33։ եւ ՟Ժ՟Ա. 2։)

Զազատս եւ զհեծելազօր գունդս. (Յհ. կթ.։)

Իսկ (Յուդթ. ՟Զ. 3.)

Ընդդէմ հեծելազօր երիվարաց մերոց. իմա՛, երիվարաց ունողաց զհեծեալնս. (յն. մի բառ հոմաձայն, որ նշանակէ երիվար, եւ հեծելազօր. ոպէս ի մեզ այրուձի։)