adj. gr.

palimbacchus.

adj.

Զօրեղ ի հաւն կամ ի հաւելն, այսինքն ի սկզբնաւորութեան. որպիսի է բառն եռավանկ, ոյր երկոքին նախընթաց վանկքն են երկար.

Հաւեղն՝ ՛ներկուց երկարաց, եւ ՛նաղօտէ, հինգամանակ. ո՛րզան, յո՜վսէ՜պս. (Քեր. թր.։)

Հաւեղ է, որ զսկիզբն երկար ունի յ՛օ՛ եւ յ՛է՛. իսկ վերջի վանգն սուղ. (Երզն. քեր.։)

Լայնելով երգ հաւեղն. (Մագ. ՟Հ՟Ա։)