s.

behaviour, conduct, tenour of life.

s.

Կայք. կեանք. վարք. ընթացք քաղաքաւարութեան.

Ինքեանք ասէ օրինակ լիցին կացիւք գնացիւք՝ ամենայն առաքինութեան հանդիսիւք. (Յճխ. ՟Է։)