s.

mending, repairing, patching;
botching.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկարկատ

Անկարկատելի

Խրամակարկատ, ից

Կարկատանք

Կարկատեմ, եցի

Կարկատուն

Հատակարկատ

Հնակարկատ

Մանրակարկատ

Ստուարակարկատ

Ցանկակարկատ

Քէշակարկատ, ից

Voir tout