adj.

Կատարեալ իմաստիւք եւ իմացողուտեամբ.

Արթուն մտօք եւ անզբաղ խորհրդով եւ կատարելիմաստ հոգւով զաղօթսն հատուսցուք աստուծոյ. (Խոսր. պտրգ.։)