s.

(լծ. թ. գուռուլուղ ). Կառուցումն. կառուցեալ ինչ. կազմած. կայք. նեցուկ. դիրք.

Քնար է հոգին, եւ կառոյց լարիցն (կամ չարիցն) ներքնագոյն բանն, եւ կնտընդոց՝ միտք. (Վրդն. սղ. եւ Վրդն. քրզ.։)

Գահոյս եւ բազմոցս եւ կառոյցս ողկուզին. ((Նոյն. =) Վրդն. յանթառամն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակնակառոյց

Ակնկառոյց

Ամրակառոյց

Երկնակառոյց

Կալակառոյց

Հաստակառոյց

Մեծակառոյց

Մշտակառոյց

Յառաջակառոյց

Նաւակառոյց, ռուցի

Նորակառոյց

Վերնակառոյց

Վիմակառոյց

Օդակառոյց

Voir tout