s.

cable.

s.

Պարան. հաստ չուան. ... cf. ՄԱԼՈՒԽ.

Հատեալ զկառան նաւին ետուն տանել ալեացն զնա։ Կապեալ ի կառան մի մեծ՝ թեւ մի հաւու. (Վրք. հց. ՟Ղ. եւ ՟Ժ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակառանք, անց

Կառանոց, աց

Կառանչ

Պատկառանք, նաց

Voir tout