s.

spoils, booty, plunder, loot;

adj.

despoiled, stripped;
— առնել՝ թողուլ, to despoil, to plunder;
ժողովել զկապուտ կողոպուտ անկելոց, to gather the spoils.

s.

ԿԱՊՈՒՏ որ եւ ԿԱՊՈՒՏ ԿՈՂՈՊՈՒՏ. σκῦλον spolium, praeda. (որպէս եւ captura, լծ. ընդ կապուտ, կապտումն) Իրք կապտեալք եւ կողոպտեալք. ինչք եւ աղխք կորզեալք յանկածէ թշնամեաց. աւար. կողոպուրտ

Կապուտ քաղաքաց։ Զգերին եւ զկապուտ եւ զաւար բանակին։ Կապուտ երանգոցն։ Կողոպտեսցէ զկապուտ նորա։ Բերէր զկապուտ կողոպուտ բազում զթշնամեաց։ Ժողովել զկապուտ կողոպուտ զանկելոցն.եւ այլն։

Զկապուտ կամ զկապուտս ազգաց. (Պիտ.։)

Զկապուտ նոցա բաժանեն յինքեանս. (Արծր. ՟Բ. 7։)

Զմնացեալ կապուտ աւարին ժողովեալ։ Զկապուտ կողոպուտսն յաւարի առեալ. (Յհ. կթ.։)

Գերեալ անտի զմթերիցն զկապուտ վտարանդելոցն հոգւոց։ Եհան զկապուտն իւրաստեղծ ի կապանաց օցտողին. (Նար. ՟Ժ՟Զ. ՟Հ՟Ե։)

adj.

ԿԱՊՈՒՏ ԿՈՂՈՊՈՒՏ. ա. Կապտեալ կողոպտեալ. մերկ.

Մեր Ճշմարտութիւնս կապուտ կողոպուտ ի պաճուճազարդ ստաբան բանից. (Վեցօր. ՟Գ։)

Յետ աստի երթալոյն՝ կապուտ կողոպուտ գնայ. այսինքն մերկ. (Մանդ. ՟Ժ՟Ա։)

Ուստի եւ Կապուտ կողոպուտ թողուլ կամ առնել՝ է Կապտել կողոպտել. մերկացուցանել. σκυλεύω, ἑκδέω spolio, eruo, praedor. թալլել, մերկացնել, լըլչըպլախ թողուլ.

Զտաճարն սուրբ գ սպառնայր կապուտ կողոպուտ թողուլ. (՟Բ. Մակ. ՟Թ. 16։)

Կապուտ կողոպուտ թողուն ի ստացուածոց. (Արծր. ՟Ա. 14։)

Զնա մերկ կապուտ կողոպուտ թողոյր. (Ճ. ՟Ա.։)

Զամենայն եկեղեցիս քրիստոսի ի բոլոր զարդուց կապուտ կողոպուտ թողոյր։ Իսկ ի քրիստոնեայսն խնայեալ, կապուտ կողոպուտ արարեալ զնոսա թողուին երթալ. (Յհ. կթ.։)

Որ կապուտ կողոպուտ միշտ զաշխարհն առնէին. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Կապուտ կողոպուտ առնել զգանձս նորա, կամ զեգիպտացիս, կամ զնա, եւ այլն. (Եփր. ծն.։ Եփր. ել. եւ այլն։)

Յարեաւ, արար կապուտ զայրն գերութեան նորա. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկապուտ

Դիակապուտ, պտաց, ից

Եկեղեցակապուտ

Կապուտագոյն

Կապուտակ, աց

Կապուտակագոյն

Կապուտակագործ

Կապուտակեալ

Կապուտակեայ

Կապուտակիմ, եցայ

Կապուտակութիւն, ութեան

Կապուտ կողոպուտ

Հօտակապուտ

Մեհենակապուտ

Սեղանակապուտ, պտի, պտից

Տաճարակապուտ

Voir tout