s.

spark;
cf. Կարկեհան.

s.

σπινθήρ, ἁνθρακίς scintilla, pruna եւ այլն. (լծ. կիզուլ. գազազ.եւ թ. քեօզ ) Մասնիկ հրոյ փայլուն եւ դիւրաշէջ, որ մնայ ի մէջ աճիւնացեալ կրակի, եւ որ ոստնու ի կրակէ կամ ի ճրագէ. որ եւ ԿԱՅԾԱԿՆ ասի. եւ ՇԱՆԹ. կայծ, կած, պէծ. (որ եւ բեղեկ ըստ եբր)

Նշոյլ եւ կայծ ինչ աստուածային շնորհացն. (Բրսղ. մրկ.։)

Զլեարդն հանին, եւ կայծիւք խարշատեցին. (Ճ. ՟Ա.։)

ԿԱՅԾ. Կայծագոյն կամ հրագոյն ակն պատուական. ἅνθραξ carbunculus. որ ի սուրբ գիրս թարգմանի Կարկեհան, կամ Սուտակ.

Սուտակն կարկեհանն է. եւ յականցն գիրքն կայծ ասի. (Վրդն. ծն.։)

Կայծն կոչի սուտակ, նման է կրակի կայծի. (Տօնակ.։)

Կարկեհանն կայծ կոչի, որ է հրագոյն. (Նչ. եզեկ.։)

Զտըպազիոնն ընդ յայսպիսի՝ յեռեալ ընդ կայծըն մեծագին. (Գր. տղ. յերուսաղէմ.։)

Կայծ եւ տպազիոն նոր ահարոնի։ Բիւրեղ պատուելի, տպազ սարդի, կայծ արփագունի. (Գանձ.։)

Շնորհեալ նմա ձիր զկայծն ատրորակ ի յականց պատուականէ. (Մագ. ՟Թ. որ եւ ՟Ի՟Թ. կայծի ասէ։)

Նոյն համարի ընդ Պղնձագոյն ակնէ ըստ (Լմբ. յայտն.)

Երրորդն՝ պղնձագոյն. այս քարս (սովին անուամբ) ի քահանայական բանակն ո՛չ էր, այլ՝ կայծ, որ աստ (ի գիրս յայտնութեան) ոչ եդաւ, բայց կարծեմ թէ զայս անուանեցին սուրբքն կայծ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առկայծիմ, եցայ

Եռանդնակայծակ

Կայծախառն

Կայծականամ, ացայ

Կայծակեմ, եցի

Կայծակն, կան, կունք, կանց

Կայծակնահար

Կայծակնահարութիւն, ութեան

Կայծակնաճաճանչ

Կայծակնամաքուր

Կայծակնացայտ

Կայծաչափ

Կայծիկ

*Կայծխոտ

Կայծհան

Կայծոռիկ

Կայծքար, ի

Voir tout