vn.

to break out in flames, to blaze.

չ.

ԿԱՅԾԱԿԱՆԱԼ. Հրանալ. շանթանալ. կրակ դառնալ կամ կտրիլ.

Ատրորակ կայծակացեալ հրադիմական կարմրութեամբ. (Մագ. ՟Ծ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կայծականամ
դու կայծականաս
նա կայծականայ
մեք կայծականամք
դուք կայծականայք
նոքա կայծականան
Imparfait
ես կայծականայի
դու կայծականայիր
նա կայծականայր
մեք կայծականայաք
դուք կայծականայիք
նոքա կայծականային
Aoriste
ես կայծակացայ
դու կայծակացար
նա կայծակացաւ
մեք կայծակացաք
դուք կայծակացայք
նոքա կայծակացան
Subjonctif
Présent
ես կայծականայցեմ
դու կայծականայցես
նա կայծականայցէ
մեք կայծականայցեմք
դուք կայծականայցէք
նոքա կայծականայցեն
Aoriste
ես կայծակացայց
դու կայծակասցիս
նա կայծակասցի
մեք կայծակասցուք
դուք կայծակասջիք
նոքա կայծակասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կայծականար
դուք մի՛ կայծականայք
Impératif
դու կայծակացի՛ր
դուք կայծակացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կայծակասջի՛ր
դուք կայծակասջի՛ք