va.

to cause to trickle.

ն.

Տալ կայլականալ. բղխեցուցանել.

Գերագոյն եւս գեր զոր ի մեռային զդառնահոսան ջրոցն ծորումն կայլակնացուցեալ բղխես զանոյշ եւ զքաղցրահամ արբումն. (Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես կայլակնացուցանեմ
դու կայլակնացուցանես
նա կայլակնացուցանէ
մեք կայլակնացուցանեմք
դուք կայլակնացուցանէք
նոքա կայլակնացուցանեն
Imparfait
ես կայլակնացուցանեի
դու կայլակնացուցանեիր
նա կայլակնացուցանէր
մեք կայլակնացուցանեաք
դուք կայլակնացուցանեիք
նոքա կայլակնացուցանեին
Aoriste
ես կայլակնացուցի
դու կայլակնացուցեր
նա կայլակնացոյց
մեք կայլակնացուցաք
դուք կայլակնացուցէք
նոքա կայլակնացուցին
Subjonctif
Présent
ես կայլակնացուցանիցեմ
դու կայլակնացուցանիցես
նա կայլակնացուցանիցէ
մեք կայլակնացուցանիցեմք
դուք կայլակնացուցանիցէք
նոքա կայլակնացուցանիցեն
Aoriste
ես կայլակնացուցից
դու կայլակնացուսցես
նա կայլակնացուսցէ
մեք կայլակնացուսցուք
դուք կայլակնացուսցջիք
նոքա կայլակնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կայլակնացուցաներ
դուք մի՛ կայլակնացուցանէք
Impératif
դու կայլակնացո՛
դուք կայլակնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու կայլակնացուցանիջիր
դուք կայլակնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու կայլակնացուսջի՛ր
դուք կայլակնացուսջի՛ք