vn.

to drop, to flow by drops, to fall drop by drop, to trickle;
to leak, to run out;
to stream, to flow.

ԿԱՅԼԱԿԱՆԱՄ ԿԱՅԼԱԿԵՄ ԿԱՅԼԱԿՆԱՆԱՄ. σταλάω, καταστάζω stillo, destillo. Բղխել, հոսել իբրեւ զկայլակս. ծորիլ. թորթորիլ. ցայտել. յորդել. վազել՝ ցաթկել արունի, ջրի, եւ այլն.

Աղբերաց արեան եւ ջրոյ կայլակեցեալ. (Միսայէլ խչ.։)

Ի հատանել հերացն՝ շիթս արեան կայլակացեալ հոսի. (Մագ. ՟Ժ՟Ա։)

Աստուածաբան ասէ, ել ջուր ի կողէն քրիստոսի, զի ցուցցէ՝ թէ մեռեալ է. կայլակեաց արիւն, զի ցուցցէ՝ թէ կենդանի է. (Տօնակ.։)

Աղբիւրք որպէս յերակաց ի վեր կայլակեն. (Եպիփ. սղ.։)

Մատռուակեա՛ զարեան քո վտակ՝ անմեղ կայլակեալ. (Լմբ. սղ.։)

Վտակք կրկնակի աղբեր կայլակնացեալ հրաշիւք. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կայլականամ
դու կայլականաս
նա կայլականայ
մեք կայլականամք
դուք կայլականայք
նոքա կայլականան
Imparfait
ես կայլականայի
դու կայլականայիր
նա կայլականայր
մեք կայլականայաք
դուք կայլականայիք
նոքա կայլականային
Aoriste
ես կայլակացայ
դու կայլակացար
նա կայլակացաւ
մեք կայլակացաք
դուք կայլակացայք
նոքա կայլակացան
Subjonctif
Présent
ես կայլականայցեմ
դու կայլականայցես
նա կայլականայցէ
մեք կայլականայցեմք
դուք կայլականայցէք
նոքա կայլականայցեն
Aoriste
ես կայլակացայց
դու կայլակասցիս
նա կայլակասցի
մեք կայլակասցուք
դուք կայլակասջիք
նոքա կայլակասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կայլականար
դուք մի՛ կայլականայք
Impératif
դու կայլակացի՛ր
դուք կայլակացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կայլակասջի՛ր
դուք կայլակասջի՛ք