s.

cf. Կայթիւն.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կայթումն կայթմունք
accusatif կայթումն կայթմունս
génitif կայթման կայթմանց
locatif կայթման կայթմունս
datif կայթման կայթմանց
ablatif կայթմանէ կայթմանց
instrumental կայթմամբ կայթմամբք