adj.

leaping skittishly here there, skipping, tripping along.

adj.

Ստէպ կայթօղ. ոստոստօղ. խայտացօղ.

Որթք եղանց եւ զաւակք եղջերուաց երագոտք եւ կայթոտք՝ վազիւք առաքինութեամբ. (Նար. յովէդ.։)