s.

Արմատ բուսոյ եւ տնկոց, թերեւս բազմաթել որպէս զկաճ.

Խորշակահար ցամաքեցուցանէ զկանաչաձեւ բոյսս դալարիցն մօտ առ կաճիսն. (Ագաթ.։)

Étymologie