s.

academician, member of an academy.

adj.

συνόμιλος colloquens. Հանդիսակից. դասակից. կենակից. խօսակից. ընտանի.

Սամփսոն որպէս կաճառակից աստուծոյ երանի. (Ոսկ. ի կոյսն.։)

Աղօթք՝ հրեշտակաց դասակից առնէ, սերովբէից կաճառակից. (Խոսր.։)

Կաճառակիցք եւ կցորդք դասակցութեանցն վեհից. (Նար. առաք.։)

Եկն քրիստոս ի յովաննէ մկրտել, տէրն մարդկան առ անապատին կաճառակիցն. (Անթիպատր։)

(Միայնակեացք) նախամարգարէին կաճառակից գոլով՝ միշտ ընդ աստուծոյ խօսին. (Լաստ. ՟Ղ։)