ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ ԿԱԿԱՆԵՄ ԿԱԿԱՆԻՄ, եցայ. ձ. κράζω vociferor κλαυτθμόν ἁναλαμβάνω ploratum assumo φρυάττομαι fremo. Կական բառնալ. Ճչել. աշխարել. ողբալ դառնապէս.

Զձայն բարձեալ կականէին. (Ողբ. ՟Ե. 13։)

Կականէր եւ ողբայր զկորնթացիս. (Կանոն.։)

Կականեսցէ զկատարածն։ Յերիկամանց աստի կականիմ՝ Նար. (՟Ձ՟Ը. եւ ՟Ժ՟Բ։)

Մի կականելով մի աղաղակելով. (Բրս. թղթ.։)

Բազում որբք կականին դառնապէս. (Եղիշ. միանձն.։)

Արտօսրահառաչ կականելով. (Պիտ.։)

Կականելովն՝ զհայրական գութ նորին շարժել. (Լմբ. սղ.։)

Մեծ վստահութեամբ առ սուրբ մայրդ կականիմք. (Տաղ.։)