s.

copper, caldron, kettle, pot;

mech.

boiler.

s.

ԿԱԹՍԱՅ կամ ԿԱՏՍԱՅ. Սան մեծ՝ պղնձի, եւս եւ կաւեղեն, որպէս եւ փոքր. պոյտն. խալկին, մենծ կամ ջոջ պղինծ, պտուկ.

Կաթսայ մսոյ։ Ի ներքոյ կատսայի։ Կատսա յեռանդան, կամ կատսայ եռանդան. ( յն. կաթսայ եռացեալ։) Կաթսա լի ժանգով։ Կառո՛ զկաթսայդ։ Տապակս եւ կատսայս։ Կաթսայիւք եւ սանիւք։ Եռացուցանէ զանդունդս իբրեւ զկատսայ. եւ այլն։

Իբր զջուր կաթսայից ի հրոյ եռացեալ. (Նար. ՟Կ՟Գ։)

Քան զեռանդն կաթսայից. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ժ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կաթսայագործ, աց

Կաթսայագործութիւն, ութեան

Voir tout