s.

cf. Կաթուած.

s.

Կաթելն. կաթուած. σταγών.

Յորոց լինի զմռսոյն անընդհատ կաթումն՝ լընլով զընդունողացն զմիտն. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կաթումն կաթմունք
accusatif կաթումն կաթմունս
génitif կաթման կաթմանց
locatif կաթման կաթմունս
datif կաթման կաթմանց
ablatif կաթմանէ կաթմանց
instrumental կաթմամբ կաթմամբք