adj.

pertaining to the Catholicos, patriarchal.

adj.

Սեպհական կաթողիկոսի, եւ կաթողիկոսութեան.

Զտունն կաթողիկոսական. (Խոր. ՟Գ. 64։ Փարպ.։ այսինքն կաթողիկոսարանն հանդերձ կալուածովքն։)