int.

oh! holla! hallot hot here! stop ! I say!

մջ.

ԾՕ՛, կամ ԾՕԼԱ. Ռամկական ձայն, իբր Ո՛ դու. ո՛վ աղայ. (իտալ. քէօ՛, չէօ՛. թ. ուչան, օ՛զչան ).

Ծօլա՝ արական. քալա՝ իգական. զաւակ՝ չէզոք. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աստուածօրէն

Բանաստեղծօրէն

Գծօրէն

Գործօն

Գործօնեայ

Ծօղակ

*Ծօփ

Կեղծօձիք, ձեաց

Մեծօր

Մտածօրէն

Յանկարծօրեայ

Յանկարծօրէն

Ներգործօրէն

Պատուածօրէն

Voir tout