vn.

to carry the head high, to bid defiance, to bully, to hector, to gasconade, to brag, to laugh to scorn, to rail at, to use insolent language, to swagger, to be disdainful, overnice, to turn up one's nose at, to be proud, pretentious, defiant, arrogant.

չ.

ԽՐՈԽՏԱՄ կամ ԽՐՈԽՏԱՆԱՄ. γαυριάω glorior, superbio, me jacto, efferor φρυάσσω, φρυάττομαι fremo. Խրոխտաբար վարիլ. յոխորտալ. խիզախել. մեծաբանել. սպառնալ. ձեռներէց լինել. գրոհ տալ. համարձակիլ. յանդգնիլ. վստահանալ. պանծալ.

Մի՛ այդպէս խրոխտար (կամ խրոխտանար)թագաւորութեանդ պատուով. (Պտմ. աղեքս.։)

Սա խրոխտացեալ՝ ամբարձ զձեռն ընդդէմ բռնաւորութեանն բէլայ։ Գոռալով խրոխտայր ջնջել զզօրութիւն մարաց եւ պարսից. (Խոր. ՟Ա. 9. եւ Խոր. հռիփս.։)

Սկսան խրոխտալ ընդդէմ արքային պարսից. (Ղեւոնդ.։)

Բարեղողս կացեալ՝ յայն փառսն խրոխտալով՝ արհամարհեն զամենայն կենցաղոյս հեշտութիւն. (Լմբ. սղ.։)

Գազանաբար խրոխտանան գօշել եւ պատառել. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Իմաստասիրել բանականին, խրոխտանալ սրամտականին. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Ժ՟Զ։)

Որք թագիւ պերճանան, եւ զօրօք խրոխտանան. (Լմբ. իմ.։)

Խրոխտացաւ կատարել զբանս փրկչին մերոյ արդեամբք։ Խրոխտացաւ հաւատոցն եռանդութեամբ. (Եւս. պտմ. ՟Զ. 8։ ՟Ը. 5։)

Խրոխտացեալ թշնամին։ Խրոխտացելոյն գողիաթու։ Իշխանապանծ խրոխտացելոյն. (Շար.։ Խոր. ՟Գ. 9։ Յհ. կթ.։)

Իսկ (Առ որս. ՟Գ.)

Ընդէ՞ր խրոխտացան հեթանոսք. քանզի չեւ եւս խրոխտացան. եւ այլն. ի Սաղմոսի դնի, խռովեցան, ըստ սիմաքոսի եւ ըստ ոմանց ի հարց. այլ հասարակ ընթերցուած յն. է խրոխտալ φρυάσσω ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խրոխտամ
դու խրոխտաս
նա խրոխտայ
մեք խրոխտամք
դուք խրոխտայք
նոքա խրոխտան
Imparfait
ես խրոխտայի
դու խրոխտայիր
նա խրոխտայր
մեք խրոխտայաք
դուք խրոխտայիք
նոքա խրոխտային
Aoriste
ես խրոխտացայ
դու խրոխտացար
նա խրոխտացաւ
մեք խրոխտացաք
դուք խրոխտացայք
նոքա խրոխտացան
Subjonctif
Présent
ես խրոխտայցեմ
դու խրոխտայցես
նա խրոխտայցէ
մեք խրոխտայցեմք
դուք խրոխտայցէք
նոքա խրոխտայցեն
Aoriste
ես խրոխտացայց
դու խրոխտասցիս
նա խրոխտասցի
մեք խրոխտասցուք
դուք խրոխտասջիք
նոքա խրոխտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խրոխտար
դուք մի՛ խրոխտայք
Impératif
դու խրոխտացի՛ր
դուք խրոխտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խրոխտասջի՛ր
դուք խրոխտասջի՛ք