adj.

liberal, bountiful, munificent.

adj.

Առատապարգեւ. առատաձիր.

Ամենառատ տէր լիապարգեւ ի պէտս կարեաց փրկութեան. (Նար. գանձ հոգ.։)

Իսկ (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 7.) ըստ ձ.

Զայնպիսի քաղցր տէրութիւն, եւ զայնչափ լիապարգեւօք։ ուղիղ եւս երեւի տպ. լի պարգեւօք. որպէս եւ յն. լի բարեօք։