s. zool.

mule.

s.

ἠμίονος mulus. կիսէշ. ջորի. ծնունդ ի խառնից իշոյ եւ ձիոյ.

Ոմն ձի ընդ ումեմն իշոյ եկեալ ի միաբանութիւն յիշակիսոյն ծնունդ. (Անյաղթ պորփ.։)

Յորոց ծնանին իշակէսք, այսինքն է ջորիք. (Վեցօր. ՟Է։)

Ո՛չ կառօք եւ իշօք եւ կամ իշակիսօք. (Նիւս. ի սքանչ.։)

Իշակէսք եւ երեւելի երիվարօք շրջիցի յաշխարհի. (Խոսր.։)

Զիշակէս հնարեցան մարդիկ՝ արտաքոյ բնութեանն ստեղծուածս. (Սանահն.։)