s.

brick-kiln.

s.

κάμινος fornax Փուռն կամ հնոց բրտի ի թրծել զկաւեղէնս.

Տքնութիւն նորա՝ մաքրել զթըրծոց. (Սիր. ՟Լ՟Ը. 34։)

(Իսկ Թրծոյ, է հոլովականն բառիս ԹՈՒՐԾ, զոր տեսցես։)