adj.

Թոյլ եւ մեղկ սրտիւ. վատասիրտ. անհոգ.

Զմտաւ ածեալ զիւրայոց եւ ոմանց թուլասրտից ձեռս լքեալս առ ի պատերազմել. (Յհ. կթ.։)

Թուլասիրտ յաղօթս. (Մխ. դտ.։)