adj.

of light weight, light, easy to carry.

adj.

Ազատ ի ծանրութենէ բեռին, թեթեւ բեռամբ. թեթեւ. դիւրին.

Թեթեւաբեռն մարմնով եւ մտօք սլացեալք. (Շար.։)

Թեթեւաբեռն զսակն արքունի արարեալ. (Յհ. կթ.։)

Թեթեւաբեռն ճանապարհ. (Վրք. հց. ՟Բ։)