s.

leopard skin.

s.

Մորթ ընձու. եւ Զգեստ ի մորթոյ անտի։ (Կանոն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընձենի ընձենիք
accusatif ընձենի ընձենիս
génitif ընձենի ընձենեաց
locatif ընձենւոյ ընձենիս
datif ընձենւոյ ընձենեաց
ablatif ընձենւոյ ընձենեաց
instrumental ընձենեաւ ընձենեաւք