s.

depression;
immersion, submersion.

Other definitions containing this entry

Ընկղմումն, ման

cf. Ընկղմութիւն.


Voir tout

s.

ԸՆԿՂՄՈՒԹԻՒՆ ԸՆԿՂՄՈՒՄՆ. κατάδησις immersio ἑπικλύσις profluvium եւ այլն. որ եւ ԸՆԿՂՄԵԼՈՒԹԻՒՆ. Ընկղմելն, իլն. ողողումն.

Ի կիտոսն մեր հարուածական ընկղմութեան ... անվնաս անդրէն ի վեր հանելոյն. (Փիլ. յովն.։)

Պահեա՛ ի գլորմանէ, յընկղմութենէ. (Ճշ.։)

Փրկեն զնաւս իւրեանց յընկղմութենէ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ։)

Եւ ոչ ընկղմութիւն ինչ դնէ, զի քան զընկղմութիւնն մեծ էր. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Ունիմ երիս ընկղմութիւն ըստ շերտիցն, որովք մաքրեցից զողջակէզն ջրով. (Ածաբ. մկրտ.։)

Մկրտէ զնա քահանայապետն՝ երիցս ընկղմամբք. (Դիոն. եկեղ.։)

Տեսանէ զնաւն ալէկոծութեամբ յըկղմումն։ Ի ծովն ընկղմամբ։ Ի ծովածուփ կենցաղոյս ընկղմանէ. (Լմբ. ժղ.։ Լմբ. իմ.։ Լմբ. սղ.։)

Ընկղմումն տրտմութեան. (Պիտ.։)

Դիւական ընկղմամբ. (Ճ. ՟Բ.։)

Յընգղմանէ գիջական ուղխից հոսմանց վերամբարձեալ. (Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընկղմութիւն ընկղմութիւնք
accusatif ընկղմութիւն ընկղմութիւնս
génitif ընկղմութեան ընկղմութեանց
locatif ընկղմութեան ընկղմութիւնս
datif ընկղմութեան ընկղմութեանց
ablatif ընկղմութենէ ընկղմութեանց
instrumental ընկղմութեամբ ընկղմութեամբք