vn.

to be exasperated, irritated, to put one's self in a passion, to take offence, to resent, to be vexed, to bear malice;
to grieve, to complain, to lament.

ԶՉԱՐԱՆԱՄ ԶՉԱՐԻՄ. ἁγανακτέω, δεινῶς ἑνέχω , δυσχεραίνω indignor, aegre fero, gravor ἁμύνομαι vindico որ եւ իբր ռմկ. ՉԱՐԱՆԱԼ ասի. այսինքն Զայրանալ, զայրագնիլ. դժուարիլ, դժկամակիլ. եղելոցն չար թուիլ յաչս, եւ խորհել չարիս հասուցանել. չարակնութեամբ վառիլ ի վրէժ քինու. դժարը գալ, հինհինալ.

Զչարացան ընդ բոյսն որոմանն. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 21։)

Ընդ որ զչարացեալ Մանաճիհր. (Ասող. ՟Բ. 1։)

Այրն այն թէպէտեւ զչարացաւ. եւ այլն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 8։)

Բարիատեացն եւ մեղսասէր բանսարկուն զչարացաւ. (Աթ. անտ.)

Յուդա զչարացաւ, ի սիրտ խոցեցաւ. (Գանձ.։)

Այնքան զչարացան հրէայքն, մինչեւ զի սպանանել զնա կամէին. (Նանայ.։)

Կարկիանոս եպարքոս զչարացաւ Սեղբեստրոսի. (Վրք. սեղբ.։)

Զի մի՛ յայտնի բանիւս ե՛ւս զչարասցին. (Ոսկ. ՟բ. թես.։)

Մի՛ զչարասցիս տէր զօրութեանց շատ խօսելոյս իմոյ. (ՃՃ.։)

Զչարէին, եւ ասէին, ընդէ՞ր է կորուստ իւղոյդ այդորիկ. (Մրկ. ՟Ժ՟Դ. 4։)

Սկսան ... զչարել եւ գրգռել ընդ նմա վասն բազում իրաց. (Ղկ. ՟Ժ՟Ա. 53։)

Զչարեցաւ Սաւուղ վասն բանին այնորիկ. (՟Ա. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 5։)

Տեսեալ զոմն զրկեալ զչարեցաւ, եւ խնդրեաց զվրէժ զրկելոյն. (Գծ. ՟Է. 27։)

Դառնասցին, այսինքն զչարեսցին. (Մխ. երեմ.։)

Զչարել ընդ լուտալի գործսն. (Պիտ.։)

Ընդ այլոց մեղս զչարիցի։ Մի՛ զչարեսցուք ի նախատինս. (Սարկ.։)

Հրէայքն զչարեալ գրոյն, որ յայտնապէս աղաղակէր զնորա թագաւորութենէն. (Ճ. ՟Թ.։)

Ժողովուրդքն զչարէին զՍիւքիոս (տպ. (Սիւքիոսի). Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Զզատչելն յազգականաց մի՛ զչարիցիս. (Իսիւք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զչարանամ
դու զչարանաս
նա զչարանայ
մեք զչարանամք
դուք զչարանայք
նոքա զչարանան
Imparfait
ես զչարանայի
դու զչարանայիր
նա զչարանայր
մեք զչարանայաք
դուք զչարանայիք
նոքա զչարանային
Aoriste
ես զչարացայ
դու զչարացար
նա զչարացաւ
մեք զչարացաք
դուք զչարացայք
նոքա զչարացան
Subjonctif
Présent
ես զչարանայցեմ
դու զչարանայցես
նա զչարանայցէ
մեք զչարանայցեմք
դուք զչարանայցէք
նոքա զչարանայցեն
Aoriste
ես զչարացայց
դու զչարասցիս
նա զչարասցի
մեք զչարասցուք
դուք զչարասջիք
նոքա զչարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զչարանար
դուք մի՛ զչարանայք
Impératif
դու զչարացի՛ր
դուք զչարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զչարասջի՛ր
դուք զչարասջի՛ք