cf. Զուարթ;

adv.

joyfully, gaily;
— են աչք նորա ի գինւոյ, his eyes are merry with wine.

adj.

χαροπός կամ χαροποιός qui laetitiam vultu prodit, կամ gratificus ἁγαθός bonus Կարի զուարթ. ուրախ, եւ ուրախարար.

Զուարթագին են աչք նորա ի գինւոյ. (Ծն. ՟Խ՟Թ. 12։)

Զուարթագին սրտիւ լուեալ զբանն. (Ղկ. ՟Ը. 15։)

Զուարթագին երեւէին ամենեցուն։ Զուարթագին զինքն ցուցանէր ամենեցուն։ Զուարթագին դիմօք տային պատասխանի. (Եղիշ.։)

Զուարթագին ձայնիւ ասաց. (Փարպ.։)

Զուարթագին իրօք ի վերայ ելանել ողբալեացն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Զուարթագին մեզ թուի (արեգակն) ի տեսանելն. (Խոսր.։)

adv.

Կամ մ. Զուարթութեամբ. զուարթապէս.

Զուարթագին գոհանալով՝ սակաւիկ մի հանգչէին. (Եղիշ. ՟Ը։)