s.

chimera partaking of the bull and the elephant.

s.

Խառնակ կենդանի նման զուարակի եւ փղի.

Եւ փիլք, եւ եզնախոյք, եւ զուարակափիլք. (Պտմ. աղեքս.։)